Sufi Sheikh Shuja‘ al-Din Veli and his Biography “Wilayat-nameh”, introduced, translated and commented by Yuriy Averyanov


Yuri Averyanov

DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.02.2.01

Full Text:

PDF

Abstract


Yuriy Averyanov presents translation of the important monument of Beqtashiyya order Vilayet-nameh by Shuja' ed-Din Veli. Its author, who seemed to have been contemporary of Timur (1370-1405), was a popular representative of Turkish "national religion" considered powerful evliya. References to Shuja' ed-Din's name are very popular due to numerous spiritual verses of Beqtashiyya and 'Aleviyya in them.

 

Keywords


Sufism; Bektashi; Alavi; national religion; translation

References


Веселовский А.Н. Св. Георгий в легенде, песне и обряде // Александр Веселовский. Народные представления славян. М., 2006.

Мороз А.Б. Святые Русского Севера. Народная агиография. М., 2009.

Aslanbay M. Seyyid Battal Gazi hayatı ve bazı menkıbeleri. Eskişehir, 1953.

Aydın F. Seyit Gazi Arslanbey köyünde Şeyh Şucaaddin külliyesi // Vakıflar Dergisi, IX. Ankara, 1971.

Canım R. Latifi Tezkiretü-ş-şuara ve Tabsiratü-n-nüzema. Ankara, 2000.

Elçin Ş. Bir Şeyh Şucâüddin Baba Velâyetnamesi // Türk Kültür Araştırmaları. T. XXII/1–2. Ankara, 1984.

Jakob G. Sejjid Gazi // ZAVG. Strassburg, 1912.

Kahraman A. Anadolu erenleri ve anma törenleri. İstanbul, 2003.

Kökel C. Eskişehir Yöresi: Alevi-Bektaşi kültürünün temel dinamikleri // Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli. № 37. Bahar, 2006 (Ankara).

Köprülü O. Velayetname-i Sultan Şücâiüddin // Türkiyat Mecmuası. T. XVII. İstanbul, 1972.

Köprülü, M.F. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. Ankara, 1976.

Lâtîfî. Tezkiretü-ş-Şu’ara. İstanbul, 1334 h.

Menzel T. Das Bektaschi-Kloster Sejjid-Gazi // Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen, 28/2. 1925.

Ocak A.Y. Osmanlı İmparatorluğunda marjinal Sufilik. Ankara: Kalenderiler, 1992.

Özalp T. Sirvihisar Tarihi. Eskişehir, 1961.

Say Y. Anadolu’nun türkleşmesi ve işlamlaşmasında önemli bir kült kimlik: Şücaaddin Veli (Sultan Varlığı) // Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli. Araştırma dergisi. № 37. Bahar, 2006 (Ankara).

Şükrü Baba. Dîvân-ı Şeyh İlâmî ve Seyyid Battal Gazi. İstanbul, 1334 h.

Taşköprülüzade A. Eş-Şakayıku-n-Nu’mâniyye fi ulemâ-i-d-Devleti-l-Osmaniyye. İstanbul, 1934 (1314 h).

Turan O. Selçuklular zamanında Türkiye tarihi. Ankara, 1984.

Yıldız A. Şücaaddin Baba Velâyetnamesi // Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli. № 37. Bahar, 2006.

Yılmaz H. Sultân Şücaaddin Velî zâviyesi ve vakfına âit yeni belgelere bir bakış // Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli. № 37. Bahar, 2006.DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.02.2.01