Tariqa and trade: Naqshbandiyya trade activity in the Timurid era


Faridun Allahyari, Mortaza Nura’i, Ali Rasuli

Full Text:

PDF

Abstract


This article is devoted to the study of the relationship between the Naqshbandiyya and trade activities in the Timurid era (771 — 913 H/1370 — 1507). An appeal to the ideological principles of this tariqa will clarify the intellectual factors that laid the foundations for the economic activity of its followers. These factors can be divided into four concepts - solitude in society (khalvat dar anjuman), hidden dhikr (dhikr-i khafi), service (khizmat) and work. The presence of the doctrine regulating economic activity in the Naqshbandi order had three important consequences: firstly, the widespread dissemination of this tariqa among peasants and artisans as the most important productive forces; secondly, the support of the tariqa by Timur and his successors; thirdly, the development of a positive attitude towards wealth and power. These consequences allowed the Naqshbandis to get productive forces and political support at their disposal. Thus, the leaders of the tariqa managed to expand their spiritual and material influence in Transoxiana and Khorasan.
The territory of Transoxiana was the cradle of the Timurid state, the patrimony and center of the Khvajagan tariqa, the intersection point of various trade routes and was considered one of the key centers of the Great Silk Road. This situation, coupled with the previously mentioned factors, contributed to the activity of the Naqshbandis in the field of trade during this period.
The large-scale trade activity of the Naqshbandis during this period had an important impact on this tariqa in three directions. Firstly, Naqshbandiyya spread throughout the Great Silk Road, in Central Asia and East Turkestan up to the borders of China. Secondly, it endowed the Naqshbandiyya leaders with wealth, affluence and influence, whereas previously the desire for a wordly life was something unprecedented for Sufi Tariq as, which in the XVI century led to the beginning to disputes and discussions around the connection between tariqa and economic activity. The third consequence was the tragic impact that this activity had on the leaders of the Naqshbandiyya tariqa in the last quarter of the XV — first half of the XVI century, that is, on the Ahrar clan. As a result of the growth of economic influence and close ties with the Timurid state, they inevitably had an impact on the final outcome of this state. The study of the connection between the Naqshbandi Tariqa and trade in the Timurid era from the very beginning to the end is a concrete historical consideration of the important question of what was the connection between the economy and the Tariqa in the history of Iran.


Keywords


Naqshbandiyya; Timurids; trade; economic situation; the Great Silk Road

References


‘Аттар Нишабури, Фарид ад-дин Мухаммад ибн Аби Бакр (1336/1957). Тазкират ал-ав- лийа’. Тегеран: Маркази ва Насер-е Хоеров.

Амид Зенджани, Аббасали (1366/1987). Пежухеши дар пайдайеш ва тахавволат-е та- саввоф ва эрфан. Тегеран: Амир Кабир.

Асафзари, Му‘ин ад-дин Мухаммад (1339/1960). Равадат ал-джаннат фи аусаф мади- нати Хират, под ред. Сейеда Мохаммада Эмама. Т. 2. Тегеран: Данешгах-е Техран.

Ахрар, Хваджа ‘Убайдаллах (1380/2001). Малфузат, под ред. Мир-Абдолавваля Ни- шабури/Ахвал ва соханан-е Хадже Обайдаллах Ахрар, под ред. Арефа Ноушахи. Тегеран: Марказ-е нашр-е данешгахи.

Ахрар, Хваджа ‘Убайдаллах (1380/2001). Рука'ат. Ахвал ва соханан-е Хадже Обайдал- лах Ахрар, под ред. Арефа Ноушахи. Тегеран: Марказ-е нашр-е данешгахи.

Бертшнайдер, Эмили (1381/2002). Иран ва Мавераннахр дар невештеха-йе чини ва моголи-йе садеха-йе мияне, пер. Хашема Раджабзаде. Тегеран: Боньяд-е моугуфат-е Махмуд Афшар.

Бухари, Салах ибн Мубарак (1383/2004). Анис ат-талибин ва ‘уддат ас-саликин, под ред. Халиля Эбрахима Сарыоглу, под общ. ред. Тоуфига Собхани. Тегеран: Анджоман-е асар ва мафахер-е фарханги.

Рав ан, ‘Имад ад-дин Махмуд (1948). Рийад ал-инша’, под ред. Шейха Чанда ибн Хусайна. Хайдарабад: Маджлис-е махтутат-и фарсийа.

Аанешнаме-йе адаб-е фарси (1383/2004). Тегеран: Мохебби.

Джами, Нур ад-дин ‘Абд ар-Рахман (1378/1999). Помеха ва моншаат-е Ажами, под ред. Асама Урунбаева и Асрара Рахманова. Тегеран: Мирас-е мактуб.

Джами, Нур ад-дин ‘Абд ар-Рахман (1373/1994). Нафахат ал-унсминхадарат ал-кудс, под ред. Махмуда Абеди. 2-е изд. Тегеран: Эттелаат.

Джами, Нур ад-дин ‘Абд ар-Рахман (1378/1999). Хафт ауранг, под ред. Ала-хана Афсах- зада и Хосейна Ахмада Тарбията. Т. 2. Тегеран: Мирас-е мактуб.

Ажахангуша (1372/1993), сост. Марсель Брион, пер. Забихоллы Мансури. 14-е изд. Тегеран: Мостоуфи.

Дуглат, Мирза Мухаммад Хайдар (1383/2004). Та’рих-и Рашиди, под ред. Аббасголи Гаф- фарифарда. Тегеран: Мирас-е мактуб.

Зарринкуб, Абдольхосейн (1385/2006). Арзеш-е мирас-е суфийе. 12-е изд. Тегеран: Амир Кабир.

Зарринкуб, Абдольхосейн (1385/2006). Арнбале-йе джостеджу дар тасаввоф-е Иран. 6-е изд. Тегеран: Амир Кабир.

Йазди, Шараф ад-дин ‘Али (1336/1957). Зафар-наме, под ред. Мохаммада Аббаси. Т. 1. Тегеран: Амир Кабир.

Кади Самарканди, Мавлана Мухаммад (1380/2001). Силсилат ал-арифин ва тазкират ас-сиддикин. Исламабад: Ганджбахш.

Казвини, Йахйа ибн ‘Абд ал-Латиф (1386/2007). Аубб ат-таварих, под ред. Мирхашема Мохаддеса. Тегеран: Анджоман-е асар ва мафахер-е фарханги.

Кашифи, Фахр ад-дин ‘Али ибн Хусайн Ва'из (1356/1977). Рашахат ‘айн ал-хайат, под ред. Али-Асгара Моинияна. Т. 1-2. Тегеран: Боньяд-е никукари-йе Нурияни.

Клавихо, Гонсалес (1344/1965). Сафарнаме-йе Клавихо, пер. Масуда Раджабнийа. Тегеран: Бонгах-е тарджоме ва нашр-е кетаб.

Лари, Ради ад-дин ‘Абд ал-Гафур (1343/1964). Такмила, под ред. Башира Харави. Кабул: Анджоман-е Джами.Мавлана Шайх (1380/2001). Хаварик-и ‘адат/Ахвал ва соханан-е Хадже Обайдаллах Ахрар, под ред. Арефа Ноушахи. Тегеран: Марказ-е нашр-е данешгахи.

Мазахери, Али (1372/1993). А^каде-йе абришам, пер. Малека Насера Нубана. Т. 1. Тегеран: Моассесе-йе моталеат ва тахгигат-е фарханги.

Манц, Беатрис Форбс (1377/1998). Бар-амадан ва фарманравайи-йе Теймур, пер. Мансура Гольсефата. Тегеран: Раса.

Модарреси Чахардахи, Мортаза (1360/1981). Сельселеха-йе суфийе-йе Иран. Тегеран: Батунак.

Наккаш, Гийас ад-дин (1383/2004). Сафарнаме-йе Гийас ад-дин бе Чин/Матла‘ ас- са'дайн. Т. 2. Тегеран: Пежухешгах.

Нафиси, Саид. Рисала-и сахибийа. Фарханг-е Иранзамин, 2. С. 70-101.

Низами, Низам ад-дин Абд ал-Васи‘ (1357/1978). Манша ал-инша, под ред. Рокноддина Хомаюнфарраха. Т. 1. Тегеран: Данешгах-е мелли-йе Иран.

Нишабури, Мир Абд ал-Адил (1380/2001). Ахвал ва соханан-е Хадже Обайдаллах Ахрар, под ред. Арефа Ноушахи. Тегеран: Марказ-е нашр-е данешгахи.

Парса-йи Бухари, Хваджа Мухаммад ибн Мухаммад (1354/1975). Рисала-йи кудсийа: калемат-е Бахаоддин Накшбанд, под ред. Ахмада Тахери Эраги. Тегеран: Тахури.

Рёмер, X. Р, Кенди, АС. (1379/2000) Тарих-е Иран-е доуре-йе Теймуриян, пер. Ягуба Ажанда. Тегеран: Джами.

Рёмер, Ханс Роберт (1385/2006). Иран дар рах-е аср-е джадид, пер. Азара Ахании. 2-е изд. Тегеран: Данешгах-е Техран.

Самарканди, Абу Тахир Хваджа (1367/1988). Самарийа, под ред. Ираджа Афшара. Тегеран: Моассесе-йе фарханги-йе Джахангири.

Самарканди, Даулатшах (1382/2003). Тазкират аш-шу‘ара, под ред. Эдварда Брауна. Тегеран: Асатир.

Самарканди, Камал ад-дин Абд ар-Раззак (1383/2004). Матла‘-и сад айн ва маджма‘-и бахрайн, под ред. Абдольхосейна Наваи. Т. 2. Тегеран: Пежухешгах.

Собхани, Тоуфиг; Ансари, Гасем (1355/1977). Хаджи Бекташ ва тарикат-е бекташийе.

Нашрийе-йе данешкаде-йе адабият ва олум-е энсани-йе данешгах-е Табриз, 12.

Табризнийа, Моджтаба (1378/2000). Сима-йе Амир Алишир-е Наваи дар кетаб-е Ма- карем оль-ахлаг. Кетаб-е мах-е тарих ва джография, 4.

тер Хаар, Йохан, Г. (1383/2004) Наппбандийе ва шиз, пер. Масумэ Амин-Дехган/Дйр баре-йе Шах Нематолла Бали. Тегеран: Хагигат.

Фрагнер, Берт (1379/2000). Оуза-э эджтемаи ва эгтесади-йе дахели. Тарих-е Иран-е до- уре-йе Теймуриян, пер. Ягуба Ажанда. Тегеран: Джами.

Фрейер, Дональд (1379/2000). Теджарат дар доуре-йе Теймуриян. Тарих-е Иран-е доу- ре-йе Теймуриян, пер. Ягуба Ажанда. Тегеран: Джами.

Хандемир, Гийасад-динибнХумамад-дин (1372/1993). Масар ал-мулук, подред. Мир- хашема Мохаддеса. Тегеран: Раса.

Хандемир, Гийас ад-дин ибн Хумам ад-дин (1333/1954). Хабиб ас-сийар. Т. 4. Тегеран: Хайям, 1333/1954.

Хандемир, Гийас ад-дин ибн Хумам ад-дин (1372/1993). Хатима-и хуласат ал-ахбар фи ахбар ал-ахйар, под ред. Мирхашема Мохаддеса. Тегеран: Раса.

Хатаи, Сайид Али Акбар (1372/1993). Хатаи-наме, под ред. Ираджа Афшара. Тегеран: Марказ-е аснад-е фарханги-йе Асйа.

Хафиз Абру (2001). Зубдат ат-таварих, под ред. Сейеда Камаля Хадж-Сейед-Джава- ди. Т. 4. Тегеран: Базарат-е фарханг ва эршад-е золами.

Хейрандиш, Абдоррасуль (1378/2000). Бар-амадан ва фармаравайи-йе Теймур; кан- каш дар мабади-йе йек эмператори. Кетаб-е мах-е тарих ва джография, 4. С. 15-19.