An Unknown Review of Vasily V. Bartold on the Book of Musa Bigiyev «Basics of Sharia»


Ilya Zaytsev

DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.06.1.09

Full Text:

PDF

Abstract


The text under the code name «A New Writing of the Popular Tatar Scientist and Publicist» was published in 1996 in the companion volume to the collected works of Vasily V. Bartold. The editor suggested that the «popular Tatar scientist and publicist» referred to Ismail Bey Gasprinsky. But Ilya Zaytsev proves that this review has been concerned with «Basics of Sharia» of Musa Bigiyev. Other version of this review has been preserved in the archive of Prof. Ilya Borozdin in Moscow. Probably, Bartold has sent him this paper for publication.

Keywords


Musa Bigiev; Bartold; Review

References


Аrkhiv RАN. F. 2181.

Khajrutdinov, 1999 — Khajrutdinov А. Poslednij tatarskij bogoslov (zhizn' i nasledie Musy Dzharullakha Bigieva). Kazan', 1999.

Tumanovich, 1976 — Tumanovich N.N. Opisanie arkhiva V.V. Bartol'da // Umnyakov I.I. Аnnotirovannaya bibliografiya trudov V.V. Bartol'da. Tumanovich N.N. Opisanie arkhiva V.V.Bartol'da. M., 1976.

Umnyakov, 1976 — Umnyakov I.I. Аnnotirovannaya bibliografiya trudov V.V. Bartol'da // Umnyakov I.I. Аnnotirovannaya bibliografiya trudov V.V. Bartol'da. Tumanovich N.N. Opisanie arkhiva V.V. Bartol'da. M., 1976.DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.06.1.09